Key term: tennis elbow

1979;5 suppl 3:15-18   pdf
Tennis elbow. Lateral elbow pain syndrome.
Kurppa K, Waris P, Rokkanen P