Author: Naslund PH

Original article 1986;12(6):594-602   pdf
Toxicokinetics of inhaled 2-butoxyethanol (ethylene glycol monobutyl ether) in man.
Johanson G, Kronborg H, Naslund PH, Byfalt Nordqvist M