Author: Weggemans RM

Opinion 2019;45(5):514-519   pdf full text
Health and prolonging working lives: an advisory report of the Health Council of The Netherlands
van der Mark-Reeuwijk KG, Weggemans RM, Bültmann U, Burdorf A, Deeg DJH, Geuskens GA, Henkens KCJIM, Kant I, de Lange A, Lindeboom M, van Rhenen W, van der Beek AJ