Author: Zhang D

Original article 2023;49(8):539-548   pdf
Long working hours and all-cause mortality in China: A 26-year follow-up study
Huang Y, Xiang Y, Zhou W, Li G, Zhao C, Zhang D, Fang S