Author: Janwantanakul P

Original article 2017;43(6):526-539   pdf full text
A research framework for the development and implementation of interventions preventing work-related musculoskeletal disorders
van der Beek AJ, Dennerlein JT, Huysmans MA, Mathiassen SE, Burdorf A, van Mechelen W, van Dieën JH, Frings-Dresen MHW, Holtermann A, Janwantanakul P, van der Molen HF, Rempel D, Straker L, Walker-Bone K, Coenen P