Key term: nigh shift

Original article 2022;48(5):372-379   pdf full text
Interaction of night shift work with polymorphism in melatonin receptor 1B gene on incident stroke
Chen Y, Yang L, Liang YY, He Z, Ai Q-YH, Chen W, Xue H, Zhou M, Wang Y, Ma H, Geng Q