Author: Zhou M

Original article 2022;48(5):372-379   pdf full text
Interaction of night shift work with polymorphism in melatonin receptor 1B gene on incident stroke
Chen Y, Yang L, Liang YY, He Z, Ai Q-YH, Chen W, Xue H, Zhou M, Wang Y, Ma H, Geng Q
 
Original article 2020;46(2):152-160   pdf full text
Shift work and the risk of knee osteoarthritis among Chinese workers: a retrospective cohort study
Zhou M, Yang S, Guo Y, Wang D, Qiu W, Wang B, Mu G, Cao L, Zhang Z, Chen W